Đăng ký dự tuyển

CỬ NHÂN NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
HỆ ĐÀO TẠO TỪ XA QUA MẠNG - ĐĂNG KÝ HỒ SƠ DỰ TUYỂN

 Sau khi đã nắm rõ thông tin tuyển sinh, bạn chọn mục Đăng ký dự tuyển để đăng ký thông tin qua mạng và tải các hồ sơ, biểu mẫu đăng ký như: Bìa hồ sơ, Phiếu đăng ký.